Anställningsbarhet

En integrerad modell

GA i analys och diskussioner i regeringens strategiska samverkansprogram.

Synliggörandet av kompetenser och behov. Regeringens strategiska samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Arbetsområdet omfattar de möjligheter och utmaningar som finns i att identifiera och synliggöra kompetenser hos individen samt att tydliggöra kompetensbehovet på arbetsmarknaden. Målsättningen var att presentera ett analytiskt/strategiskt underlag som stöd för vidare insatser inom de grupper som befinner sig i utanförskap. Gruppen bestod av representanter från Arbetsförmedlingen, högskolan, Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Vinnova, arbetsgivarorganisationer, idéburna organisationer och Stockholms stad (2022).

I programmets slutrapport anser arbetsgruppen att GA, förutom att vara en modell, även är ett teoretiskt ramverk och en metod som kan nyttjas praktiskt. Rapporten ger en ingående beskrivning av GA och lyfter fram dess användningsområden.

Läs mer om slutrapporten ”Synliggöra kompetenser och behov för Grundläggande anställningsbarhet”.

IT-konsultföretag Unicus och GA-modellen.

UNICUS är ett företag inriktat mot systemutveckling och dataanalys. Det unika med företaget är att deras konsulter har autism. De ser autism som en styrka, en ”superkraft” hos personalen. Detta bidrar till att skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna på den tuffa IT-marknaden. Deras konsulter är inte bara högkompetenta och kvalitetsmedvetna, utan arbetar även med högre effektivitet än vad som ofta ses hos andra ”vanliga” konsulter. Med denna policy förenar företaget socialt ansvar med lönsamhet. De arbetar aktivt för en mer inkluderande arbetsmarknad genom att synliggöra och utveckla potentialen som finns hos en målgrupp där arbetslösheten är förhållandevis hög.

I företagets rapport ”Impact Measurement and Management System” redovisas hur de använder sig av begreppet grundläggande anställningsbarhet och dess teoretiska ramverk.

För mer information ladda ner rapporten här.

Östersunds kommun.

Presentation av GA-modellen för personalen – September 2020.

GA-modellen i praktiken. Föreläsning i Vällingby.

I Arbetsförmedlingens lokaler i Vällingby hölls en genomgång av GA-modellen kopplad till det praktiska arbetet. Som exempel visades det arbetssätt som arbetsmarknadsinsatsen Offentligt skyddad anställning (OSA) tillämpar i det dagliga arbetet. Där kunde man se hur GA används som ett teoretiskt ramverk för att skapa struktur, processer och innehåll för individens utveckling. Det visades också hur individens förutsättningar är kopplade till de nödvändiga insatserna, bestämda tidsramar, tillgängliga resurser och önskade utfall. Över 60 personer från olika verksamheter deltog i föreläsningen som hölls i mars 2020.

Presentation av GA-modellen på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Inbjudan att göra en presentation av GA-modellen skedde i slutet av januari 2020. Arbetsförmedlingen ville veta mer om modellens bakgrund och hur den kunde användas för progressionsmätning och planering av stödinsatser för långtidsarbetslösa. Denna fråga besvarades dels genom att visa modellens starka förankring i forskning inom anställningsbarhet och beteendevetenskapliga teorier, och dels genom modellens bedömningsinstrument, Återkopplingsinstrument för grundläggande anställningsbarhet. Instrumentet är utformat för att kunna tillämpas på olika sätt och med olika syften. Det speglar modellens tre dimensioner – strukturella, dynamiska och funktionella – och bryter ner begreppets beståndsdelar i åtta områden. Dessa områden innefattar konkreta målbeteenden som är lätta att mäta, analysera och använda som underlag för bedömningar och planering av insatser.

Linköpings stadsmission implementerar grundläggande anställningsbarhet modellen.

Stadsmissionen i Linköping driver bland annat second hand-butiker och ett socialt företag, ett café/restaurang, i centrala Linköping. I dessa verksamheter arbetar, praktiserar eller arbetstränar människor som deltar i olika arbetsmarknadsåtgärder. Stadsmissionen har nyligen börjat använda GA-modellen för att systematisera utvecklingsarbetet, med särskilt fokus på de psykosociala områden som modellen framhäver som särskilt utvecklingsbara.

Personalen som är involverad i detta uppdrag är mycket engagerad och intresserad av att prova ett arbetssätt som har visat sig ge positiva resultat. Vi önskar Stadsmissionen lycka till med deras arbete för en mer inkluderande arbetsmarknad.

KNUT-nätverket satsar på att implementera grundläggande anställningsbarhets tänkande i sina organisationer.

Nu alla kommuner som ingår i KNUT-nätverket; Södertälje, Sundbyberg, Nynäshamn och Salem implementerar GA-tänkandet i sina arbetsmarknadsinriktade verksamheter.

Nynashamnskommun.il41417

Den 16 april hölls en genomgång av GA-modellen för 18 konsulter vid Hagabergs Folkhögskola i Södertälje. Det var en nyfiken grupp som ställde många frågor och deltog i intressanta diskussioner. Detta markerade en lovande start på implementeringsprocessen. Det ser ut att bli en spännande vår och höst!

sundbybergs-stad anstallningsbarhet_01

Stockholms stad implementerar GA-modellen inom sina arbetsmarknadsinriktade verksamheter.

Våren 2015 inleddes implementeringen av GA-modellen inom Stockholms stad. Det är stadens Arbetsmarknadsförvaltning som leder processen, vilken beräknas pågå fram till mars 2016. Arbetskonsulenterna från de flesta stadsdelar inledde detta arbete med en utbildningsdag i modellen. Därefter kommer jag att handleda implementeringen genom regelbundna träffar med konsulenterna. På dessa träffar diskuteras många frågor som berör det praktiska arbetet med utveckling av anställningsbarhet. Det är lärorikt för oss alla att koppla samman det teoretiska med det praktiska arbetet.

foto_stad

Målsättningen är att göra arbetet på golvet mer strukturerat och systematiskt, snarare än strikt regelstyrt. Genom att tillämpa etablerade metoder och kunskap från beteendevetenskapen samt anställningsbarhetsforskningen kan vi alltid luta oss mot dessa ramverk. Att hantera det konkreta blir då mer en fråga om att välja strategier och använda olika verktyg. Nu har vi tillgång till dessa verktyg och redskap, som är särskilt utvecklade för utveckling av anställningsbarhet. Detta kommer inte bara att göra vårt arbete mer stimulerande, utan också mer effektivt och professionellt. C.C.

GA MODELL

« Äldre inlägg